Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїресті кїшейту, мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар ќызметiндегi тјртiп пен реттiліктi ныєайту жґнiндегі шаралар туралы
Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 14 сјуірдегі N 1550 Жарлыєы

Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2005 ж., N 15, 169-ќўжат


      Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ 45-бабыныѕ 1-тармаєына сјйкес сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес жґнiндегi шараларды жетiлдiру, сыбайлас жемќорлыќ кґрiнiстерiне ќарсы ќимыл жасауєа баєытталєан iс-шараларды орындау, сондай-аќ мемлекеттiк органдардаєы лауазымды адамдардыѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы заѕнаманыѕ саќталуы їшiн жауапкершiлiгiн арттыру маќсатында ЌАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. Облыстарда, Астана жјне Алматы ќалаларында Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгiнiѕ тјртiптiк кеѕестерi ќўрылсын, облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ тјртiптiк кеѕестерi таратылсын.

      2. Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттігі мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдар ќызметiндегi тјртiп пен реттілiктi ныєайту маќсатында тјртiптiк кеѕестердiѕ жўмысын мына ќаєидаттарєа сїйенiп ўйымдастырсын:
      ќызметiнiѕ жариялылыєы, жїйелiлігі жјне iстiѕ алдын алуєа баєытталуы;
      жўртшылыќтыѕ жјне бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґкiлдерiн жўмыс отырыстарын јзiрлеу мен ґткiзуге кеѕiнен тарту.

      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi:
      1) 2005 жылдыѕ їшiншi тоќсанында Экономикалыќ ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес агенттігімен (ќаржы полициясымен) бiрлесiп 2006-2010 жылдарєа арналєан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрестiѕ мемлекеттік баєдарламасын јзiрлеп, Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ бекiтуiне енгiзсiн, негiзгi назар сыбайлас жемќорлыќтыѕ пайда болу себептерi мен жаєдайларын жјне азаматтардыѕ ќўќыќтарын бўзуды жоюєа, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мемлекет ќабылдаєан шаралардыѕ жариялылыєын ќамтамасыз ету, баєдарламаны iске асырудыѕ барысы туралы ел халќын жїйелi тїрде хабардар ету жґнiндегі iс-шараларды јзiрлеуге аударсын;
      2) мемлекеттiк органдарда лауазымды адамдардыѕ жоєары жауапкершілiгi мен дер кезiнде ден ќою ќаєидаттарына негiзделген азаматтардыѕ арыздарын, заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќараудыѕ нјтижелерiн есепке алу мен баќылаудыѕ бiрыѕєай жїйесiн ќўратын болсын;
      3) жекешелендiру процесiнiѕ, мемлекеттiк сатып алу жјне салыќ саясаты, жер ќойнауын пайдалану жјне жер ќатынастары салаларында шешiмдер ќабылдаудыѕ ашыќтыєын ќамтамасыз ету жґнiнде шаралар јзiрлесiн;
      4) 2005 жылдыѕ аяєына дейiн:
      бюджет ќаражатын жўмсаудыѕ ашыќтыєы мен тиiмділігi ќаєидаттарында мемлекеттiк сатып алудыѕ тендерлiк жїйесiнен негiзiнде биржалыќ саудаєа, сондай-аќ электрондыќ мемлекеттiк сатып алуєа кґшу їшiн ќажеттi жаєдай туєызатын болсын;
      шекара арќылы ґткiзiлетiн жїктердi, соныѕ iшiнде транзиттiк жїктердi алып жїру їшiн шектес мемлекеттермен бiрыѕєай аќпараттыќ жїйенi пайдалана отырып, жїктердi тек кеден шекарасы ґтетiн орындарда ресiмдеудi кґздейтiн кеден рјсiмдерiн жїзеге асырудыѕ наќты тјртiбiн жасасын;
      сыбайлас жемќорлыќ їшiн жаєдай туєызуєа ыќпал ететiн факторларды кешендi зерделеудi жјне меншiк ќўќыќтарын кепiлдi ќорєауєа баєытталєан шаралар тўжырымдауды ќамтамасыз етсiн;
      5) азаматтар ќўќыќтары мен кјсiпкерлердiѕ заѕды мїдделерiн олардыѕ ќызметiне мемлекеттiк органдардаєы лауазымды адамдардыѕ заѕсыз араласуынан ќорєау маќсатында 2005 жылєы 1 тамызєа дейiн:
      мемлекеттiк органдардыѕ баќылау-ќадаєалау функцияларын реттеуге баєытталєан нормативтiк ќўќыќтыќ актiлердiѕ жобаларын јзiрлесiн;
      лицензиялыќ-рўќсат беру жїйесiн оѕтайландыру жґнiндегi, соныѕ iшiнде ќызметтiѕ лицензияланатын тїрлерiн ќысќарту жјне лицензиялар мен рўќсаттар алудыѕ тјртiбiн оѕайлату жґнiндегi жўмысты аяќтасын;
      2006 жылы Ќазаќстанныѕ барлыќ ґѕiрлерiнде халыќќа "жалєыз терезе" ќаєидаты бойынша ќызмет кґрсету орталыќтарын ќўру жґнiнде шаралар ќабылдасын;
      6) 2005 жылєы 1 ќазанєа дейiнгi мерзiмде Экономикалыќ ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес агенттiгiмен (ќаржы полициясымен) жјне Бас прокуратурамен бiрлесiп ќолданыстаєы заѕєа тјуелдi актiлерге, оларєа сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтары мен ќылмыстарына жаєдай туєызуды болдырмайтын нормалар енгiзу тўрєысынан, тексеру жїргiзсiн;
      7) ўлттыќ компаниялар мен мемлекеттiк кјсiпорындар ќызметiн реттейтiн, айќындыќ пен ашыќтыќты, соныѕ iшiнде олардыѕ кiрiс бґлігін тїзу, мемлекеттiк сатып алуды жјне кадр саясатын жїзеге асыру саласындаєы айќындыќ пен ашыќтыќты ќамтамасыз ететiн нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерге ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзсiн.

      4. Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас прокуратурасы:
      2005 жылєы тґртiншi тоќсанда Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ ќарауына Ќазаќстан Республикасы Бас прокуратурасыныѕ жанынан ќаржы баќылау органын ќўру жґнiндегі нормативтiк ќўќыќтыќ актiнiѕ жобасын енгізсiн;
      2005 жылдыѕ соѕына дейiн заѕсыз жолмен алынєан кiрiстердi заѕдастыруєа (тазартуєа) ќарсы iс-ќимыл туралы заѕ жобасын јзiрлеудi аяќтап, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметiне енгiзсiн;
      2005 жыл iшiнде ујкiлеттi мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, ќызмет бабын асыра пайдалануды, бюджет ќаражаты мен ресурстарын нысаналы пайдаланбауды, лауазымды адамдардыѕ кјсiпкерлiк ќызметке заѕсыз ќатысуын аныќтау маќсатында тексерулердi жїзеге асырсын.

      5. Ќазаќстан Республикасыныѕ Экономикалыќ ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес агенттігі (ќаржы полициясы):
      мемлекеттiк органдардаєы лауазымды адамдар тарапынан болатын сыбайлас жемќорлыќтыѕ кґрiнiс беру фактiлерi туралы азаматтар мен заѕды тўлєалардан тїскен хабарламаларєа (арыздарєа) жедел ден ќою ќызметтерiн ќўратын болсын;
      шенеунiктер тарапынан кјсiпкерлiк ќызметке заѕсыз араласу, кјсiпкерлер ќўќыќтарына ќысым жасау фактiлерiн аныќтау жґнiндегі iс-шараларды тўраќты негiзде жїргізсiн;
      сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ фактiлерi бойынша арыздарды ќараудыѕ нјтижелерi туралы ґтiнiш берушiлер мен жўртшылыќты хабардар ету жолымен сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрестiѕ ашыќтыєын ќамтамасыз етсiн.

      6. Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгі:
      мемлекеттiк органдар ќызметіндегi сыбайлас жемќорлыќ кґрiнiстерiнiѕ алдын алу маќсатында Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сыбайлас жемќорлыќ ќылмыс жасаєан адамдарєа мемлекеттік билiк органдарында лауазымдар атќаруєа тыйым салу туралы ґзгерiстер мен толыќтырулар енгізудi кґздейтiн заѕ жобасын јзiрлеп, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметiне енгiзсін;
      Мемлекеттiк ќызметшiлердi, ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ ќызметкерлерiн аттестаттауды ґткiзу туралы їлгi ереже јзiрлесiн;
      бiр ай мерзiмде Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшiсiнiѕ ар-намыс кодексiн јзiрлесiн;
      мемлекеттік јкiмшiлiк ќызметшілердiѕ бос ќызмет орындарына орналасуєа арналєан конкурстардыѕ ашыќ ґткiзiлуiн ќамтамасыз ету жґнiнде шаралар јзiрлесiн.

      7. Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас прокуратурасы, Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ ќауiпсiздiк комитетi, Ќазаќстан Республикасыныѕ Экономикалыќ ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес агенттігі (ќаржы полициясы) орталыќ атќарушы жјне жергілiктi билiк органдары басшыларыныѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес заѕнамасын орындауына тексерулер жїргiзсiн. Осы жўмыстыѕ нјтижелерi туралы жўртшылыќты кеѕiнен хабардар етудi ќамтамасыз етсiн.

      8. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јдiлет министрлігі:
      2005 жылєы 1 маусымєа дейiнгi мерзiмде Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Сотымен бiрлесiп, алќабилер соты институтын енгiзу жјне ќалыптастыру мјселелерiн реттейтiн заѕ жобаларын јзiрлеп, Ќазаќстан Республикасыныѕ Yкiметiне енгiзсiн;
      адвокатураныѕ сот iсiн жїргiзу шеѕберiндегi жјне сот шешiмдерiнiѕ орындалу кезеѕiндегi рґлiн арттыру жґнiнде шаралар ќабылдасын, тиiстi заѕ жобаларын јзiрлеп, Ќазаќстан Республикасыныѕ Yкiметiне енгiзсiн.

      9. Ќазаќстан Республикасыныѕ Жоєарєы Сотына:
      Жоєары Сот Кеѕесiмен бiрлесiп халыќтыѕ сот тґрелігі органдарына сенiмiн арттыру маќсатында сот жїйесiндегi сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу жґнiндегi шаралар кешенiн јзiрлеп, iске асыру;
      сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтары мен ќылмыстары туралы iстер бойынша сот практикасын ќорыту, соттардыѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы заѕнаманы ќолдануы жґнiнде тиiстi тїсiнiктерді тўжырымдау ўсынылсын.

      10. Облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ јкiмдерi:
      сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрестiѕ ґѕiрлiк баєдарламаларын јзiрлеп, ќабылдасын, олардыѕ уаќтылы јрi сапалы орындалуын ќамтамасыз етсiн;
      ґѕiрлерде кјсiпкерлердiѕ ќўќыќтарын наќты ќорєауды ќамтамасыз ету маќсатында олардыѕ ќызметiне баќылаушы мемлекеттiк органдар тарапынан заѕсыз араласуєа, сондай-аќ мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ коммерциялыќ ќўрылымдар мїдделерiн сїйемелдеп-ќолдауына тыйым салу жґнiнде шаралар ќолдансын;
      аумаќтыќ ќўќыќ ќорєау органдарымен жјне ґзге де мемлекеттік органдармен бiрлесiп мемлекеттiк кјсiпорындардыѕ ќызметкерлерi тарапынан, бiрiншi кезекте тўрєын їй-коммуналдыќ бiлiм беру жјне денсаулыќ саќтау салаларында азаматтар мен заѕды тўлєаларєа ќатысты ќызмет бабын асыра пайдалану, параќорлыќ, бопсалау фактілерiн аныќтауєа баєытталєан тексерулер жїргізсiн;
      жер учаскелерiн бґлу кезiнде Ќазаќстан Республикасы Жер кодексiніѕ ережелерiн мїлтiксiз саќтауды ќамтамасыз етсiн, бекiтiлген жер меншiгін заѕсыз ќайта бґлу фактілерiн болдырмасын;
      барлыќ мемлекеттiк мекемелер басшыларыныѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес жґнiнде ќолданєан шаралары туралы халыќ алдында ўдайы есеп беруiн ґткiзудi ўйымдастырсын.

      11. Ќазаќстан Республикасы Президентi жанындаєы Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес жјне мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ ќызмет этикасын саќтауы мјселелерi жґнiндегі комиссия сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес заѕнамасыныѕ бўзылуына жол берген мемлекеттік органдар басшылары мен лауазымды адамдары ќызметiнiѕ јдiл јрi жан-жаќты ќаралуын ќамтамасыз етсiн. (K970167K010155U990317U990321V001202 ќараѕыз)

      12. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi жјне басќа да орталыќ атќарушы органдары осы Жарлыќтан туындайтын ґзге де шараларды ќолдансын.

      13. Осы Жарлыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ Јкiмшiлiгіне жїктелсiн.

      14. Осы Жарлыќ ќол ќойылєан кїнiнен бастап ќолданысќа енгізiледi.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Президентi

      

=